Finansiell kris och ekonomisk kollaps

Det är möjligt att det kommer att finnas en “Finansiell kollaps”, som själva ordet har använts tidigare, men det är också möjligt att termen kommer att vara den term som används igen. Skillnaden här är att de som har upplevt en ekonomisk kollaps under de senaste tjugo åren kommer att påminna om en period då bankerna absolut kunde försörja sig själva, utan ingripande av regeringen och centralbankerna. Detta följdes sedan av en period av åtstramning av krediter och stigande kostnader som priserna gick upp och företag försökte hålla sig flytande.

I modern tid har trenden naturligtvis varit mot stramare och långsammare kredit. Detta har påverkat både banker och låneinstitut, samtidigt som kvaliteten på de produkter och tjänster som de tillhandahåller har minskat kraftigt. Därför är på kort sikt nu mycket mer skadligt för miljön än tidigare. Eftersom det finns färre banker som kan göra lån, och mindre konkurrens, har den allmänna inflationen av pengar lett till en situation där de enda banker som kan göra affärer. I och med att dessa starkt finansiella institut läggs ned kommer slutresultatet att bli en förlust av kontroll. Det kommer att bli mindre pengar för konsumenterna, vilket kommer att leda till sänkta standarder och en ökning av ohållbart låga prisnivåer. Därför är det inte lika osannolikt att förutse ett scenario där “finansiella kollaps ” kommer in i bilden under modern tid. Hur det sker är inte en viktig del i vad som kommer att hända om en kollaps inträffar, eftersom de mest uppenbara effekterna kommer att vara implosion av fastighetsmarknaden, och utflyttning av ett stort antal företag från landet. Dessutom kommer det att finnas en allvarlig brist på kapital för import och export.

Brist på kapital

Det är bristen på kapital som finns tillgänglig för att finansiera företagens och arbetstagarnas expansion som kommer att bli resultatet av kreditmarknadens svaghet till följd av att bankerna har haft allvarliga finansieringssvårigheter på grund av att deras penningpolitik, centralbankerna, har stramats åt, och den effekt detta har haft på det finansiella systemet som helhet. Förlusten av förtroende för ekonomin från denna försvagade kreditmarknad kommer att vara en viktig faktor för att leda till finansiell kollaps. Det är dock inte nödvändigt att frukta bankerna, eftersom de kommer att räddas av centralbankerna. Detta kommer att ha två orsaker. För det första kommer de att tillåtas att misslyckas, för att öka allmänhetens medvetenhet om att de politiska och monetära systemen inte fungerar, och hela konceptet med central planering misslyckas. För det andra kommer de att hindras från att bli insolventa av sin regering. Det finns en skillnad mellan en spekulativ bubbla och en ekonomisk kollaps. En bubbla, som en följd av stigande priser, kan snabbt brista och det finns inte längre några pengar för att kompensera för förlusterna. Men en bubbla kommer inte att leda till en kollaps, eftersom priserna kommer att återgå till sina ursprungliga nivåer. Centralbankens inblandning kommer att stoppa den ekonomiska kollapsen från att äga rum.

Kollapsen av ett litet antal banker kommer att bli en ekonomisk kollaps. De kommer inte att tillåtas att misslyckas, men de kommer att tillåtas att använda konkurs för att betala av skulder för att undvika tvångslikvidation. Detta innebär att förlusterna kommer att bäras av skattebetalarna, och detta är oacceptabelt. I vilket fall som helst är det viktigt att skattebetalarna får ett ordentligt rättsligt skydd. Det finns en ny lag på plats, som kommer att ge dem ett visst skydd, även om den bara kommer att täcka en liten del av skulderna och inte kommer att skydda hela industrin. En spekulativ bubbla kommer inte nödvändigtvis att orsaka en ekonomisk kollaps. Ibland kan det vara av en annan karaktär, som i fallet med tulpan glödlampan. Detta var en spekulation på tulpanmarknaden, men det orsakade inte en kollaps, trots att människor trodde på dess potentiella värde.

Det är det okända, som i en ekonomisk kollaps, som inte tillåter individer att förutsäga om det kommer att hända eller inte. Å andra sidan finns det tecken på att framtiden är ljus för framtiden. Den enda säkerhet är att den nuvarande ekonomiska kollapsen kommer att leda till en hel del ont och lidande. Dessa skulle kunna omfatta en inverkan på livsmedels- och bränslemarknaderna, energimarknaderna, men även kreditmarknaden. Omfattningen av dessa effekter kommer att bero på hur djup lågkonjunkturen är och graden av politiskt ingripande samt graden av centralisering och separation av finansmarknaderna i banksektorn.

En samling texter om om ekonomi finns här aktietaktik.se.